44 635-03-40
poczta@bsm.pl

Bełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bełchatowie, ul. Okrzei 45 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych – likwidacja rur azbestowo-cementowych w przewodach zsypowych na śmieci w wielokondygnacyjnych budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Bełchatowie .

Okres realizacji – do 30.11.2018 r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 22.08.2017 r. do godz. 1500 w sekretariacie Spółdzielni .

Termin otwarcia ofert dnia 24.08.2017 r. godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego , w pokoju nr 10 – sekretariat.

Bełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bełchatowie, ul. Okrzei 45 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych – likwidacja rur azbestowo-cementowych w przewodach zsypowych na śmieci w wielokondygnacyjnych budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Bełchatowie .

Okres realizacji – do 30.11.2018 r.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 22.08.2017 r. do godz. 1500 w sekretariacie Spółdzielni .

Termin otwarcia ofert dnia 24.08.2017 r. godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego , w pokoju nr 10 – sekretariat.

Należy wnieść wadium w wysokości – 12 000,00 zł na konto bankowe nr 59102039580000910200145565.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu do pobrania

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.(44) 635-03-40, 635-03-44 poczta@bsm.pl.

Dodatkowe informacje przetargowe: 1.Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn oraz nie ponoszenia odpowiedzialności prawnej i finansowej za zakup przez oferentów materiałów przetargowych i przygotowanie przez nich ofert. 2. Koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty bez względu na wynik postępowania przetargowego ponosi oferent. 3. Dokumenty przetargowe dostarczone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. 4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, którą oferent opisuje swoją nazwą oraz tytułem postępowania, którego dotyczy. 5. Postępowanie przetargowe przeprowadzone jest na zasadach i warunkach określonych w regulaminie przetargu na roboty budowlane, dostawy i usługi w BSM.

Należność uregulujemy po ukazaniu się ogłoszenia z naszego konta nr 59 1020 3958 0000 9102 0014 5565 PKO BP S.A O/Bełchatów, NIP 769-050-29-34.