44 635-03-40
poczta@bsm.pl

Bełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa,

ul. Okrzei 45 w Bełchatowie,

zaprasza do złożenia oferty na koszenie terenów zielonych wraz z grabieniem i wywozem skoszonej trawy.

Łączna powierzchnia terenów to:  155 247 m2.

Pielęgnacja zieleni polega na co najmniej trzykrotnym koszeniu trawników wraz z wywozem skoszonej trawy, od wiosny do jesieni 2023 r.

W przypadku wystąpienia potrzeby istnieje możliwość zlecenia dodatkowego koszenia trawników.

Oferty należy składać na formularzu ofertowym z podaniem ceny za:

  • jednokrotne koszenie trawników wraz z grabieniem i wywozem za 1m2

Formularz ofertowy do pobrania tutaj.

Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Koszenie trawników” należy składać w sekretariacie Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Okrzei 45  w Bełchatowie, w terminie do 08.03.2023 r. do godz. 1500.

Otwarcie ofert w dniu 09.03.2023 r.  godz. 1000 , w siedzibie Spółdzielni.

Wszelkich informacji można uzyskać w Dziale Eksploatacji tel. 44/635-03-41.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty lub zamknięcia przetargu bez podania przyczyny.