44 635-03-40
poczta@bsm.pl

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie działając na podstawie art. 24f ust. 3 ustawy z 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków w dniu 15 czerwca 2021 r. ogłosił taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie Miasta Bełchatowa w okresie trzech lat – od dnia 20 czerwca 2021 roku do dnia 19 czerwca 2024 roku. 

Taryfy wchodzą w życie z mocy prawa, na podstawie art. 24f ust. 2 ww. ustawy w związku z faktem, iż organ regulacyjny – Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej  w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, nie wydał w 45-dniowym terminie określonym w art. 24c. ust 1 ustawy decyzji o zatwierdzeniu albo odmowie zatwierdzenia taryf. Mimo tego, Organ regulacyjny wydał decyzję o odmowie zatwierdzenia taryf po upływie ustawowego terminu.

Zdaniem Spółki decyzja odmowna została wydana z naruszeniem prawa, co spowodowało podjęcie przez WOD-KAN procedury odwoławczej. Zarząd Spółki postanowił, że do czasu rozpatrzenia odwołania – pomimo wejścia w życie nowych taryf – mieszkańcy będą obciążani częściowo tj. z zastosowaniem starszej, niższej taryfy tj. wg dotychczas obowiązujących cen. Równocześnie Spółka „WOD – KAN.” poinformowała, że w przypadku pozytywnego dla niej zakończenia postępowania odwoławczego – dokona korekty i od dnia obowiązywania nowej taryfy tj. od 20 czerwca 2021 roku pobrane zostaną opłaty w wyższej wysokości. W przesłanym do BSM wyjaśnieniu Zarząd „WOD-KAN.u” przeprasza odbiorców za wszelkie niedogodności związane z zaistniałą sytuacją.

 

W tabeli poniżej przedstawiamy zestawienie cen brutto dla obu taryf.

L.p.

Wyszczególnienie

Cena brutto – „stara taryfa”

Cena brutto – „nowa taryfa”

1.

Stawka za dostarczenie wody

4,32 zł/m3

5,00 zł/ m3

2.

Stawka za odprowadzenie ścieków

7,29 zł/m3

9,70 zł/m3 przez okres pierwszych dwóch lat oraz     9,72 zł/m3 przez kolejny rok

3.

Opłata stała za punkt pomiarowy na budynku

4,86 zł/ miesiąc

11,34 zł/ miesiąc

Uwzględniając powyższe problemy Spółdzielnia zawiadamia, że nalicza opłaty wg „starej” taryfy.  Jednakże wszyscy musimy się liczyć z dopłatą od dnia 20 czerwca br. O ostatecznej decyzji organu odwoławczego i jej konsekwencjach dla nas – mieszkańców Bełchatowa – niezwłocznie Państwa zawiadomimy. 

Bełchatów, 01.07.2021 r.