44 635-03-40
poczta@bsm.pl

Działając na podstawie § 72 i § 73 statutu Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Zarząd Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że zwołuje Walne Zgromadzenie Członków BSM.

Zgodnie z § 69 ust. 3 Statutu Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Walne Zgromadzenie zostało podzielone na osiem części – na podstawie uchwały nr 8/2017 Rady Nadzorczej BSM z 23 lutego 2017 r.

I część

os. Żołnierzy POW oraz domki jednorodzinne

ul. Św. Stanisława Biskupa

8 maja (poniedziałek)

II część

os. Dolnośląskie bl. 111, Budowlanych, Łąkowa i os. Wolność oraz członkowie oczekujący

9 maja (wtorek)

III część

os. Dolnośląskie bl. 201 oraz os. Przytorze

10 maja (środa)

IV część

os. Okrzei bl. 2 i 4

11 maja (czwartek)

V część

os. Okrzei bl. 1, 3, 7-19 oraz domki jednorodzinne ul. Milenijna

12 maja (piątek)

VI część

os. Okrzei bl. 5, 20 –27 oraz z tytułu pos. garażu

ul. Boczna

15 maja (poniedziałek)

VII część

os. Okrzei bl. 6

oraz członkowie z Łuszczanowic

16 maja (wtorek)

VIII część

os. Słoneczne oraz z tytułu posiadania garażu

17 maja (środa)

ZEBRANIA ODBĘDĄ SIĘ W RESTAURACJI  „CRYSTAL” ul. Okrzei 45 o godz. 17 –tej.

Informujemy, że ma Pani/Pan prawo wzięcia udziału we wskazanej wyżej części Walnego Zgromadzenia.

Obrady Walnego Zgromadzenia odbędą się według następującego porządku :

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór przewodniczącego i prezydium Walnego Zgromadzenia.
 3. Zapoznanie zebranych z porządkiem obrad.
 4. Wybór komisji zebrania: a)  mandatowo – skrutacyjnej, b) wnioskowej.
 5. Przedstawienie protokołu komisji mandatowo – skrutacyjnej stwierdzającego prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolność do podejmowania uchwał.
 6. Zapoznanie z  opinią biegłego rewidenta o  sprawozdaniu finansowym za 2016 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 7. Zapoznanie się z wynikami przeprowadzonej pełnej lustracji Spółdzielni obejmującej działalność inwestycyjną w okresie od 01 stycznia 2013 r. do  31 grudnia 2015 r. i podjęcie uchwały w sprawie ich przyjęcia.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej  za 2016 rok i podjęcie uchwały w sprawie   jego przyjęcia.
 9. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu za 2016 rok i podjęcie uchwały w sprawie jego  przyjęcia.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach: a)  udzielenia absolutorium członkom Zarządu,  b)  oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką spółdzielnia może zaciągać, c) przeniesienie nadwyżki przychodu nad kosztami spółdzielni celem zagospodarowania na fundusz eksploatacyjny,  d) zbycia nieruchomości, e) zbycia środków trwałych
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kierunków rozwoju działalności gospodarczej Spółdzielni na lata 2018-2021.
 12. Przedstawienie protokołu komisji wnioskowej w zakresie zgłoszonych wniosków w trakcie obrad zebrania.
 13. Zamknięcie obrad.

Informujemy, że każdy członek spółdzielni ma prawo do zapoznania się ze sprawozdaniami i projektami uchwał, które będą przedmiotem Walnego Zgromadzenia, które to dokumenty będą wyłożone w siedzibie Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bełchatowie w sekretariacie od dnia 14 kwietnia 2017 roku w godzinach  7 00 – 15 00.

Informujemy również, że członkowie spółdzielni mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad wszystkich części Walnego Zgromadzenia w terminie do 15 dni przed dniem  08 maja 2017 roku –   (dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia) tj. do dnia 21 kwietnia 2017 roku.

Projekty uchwał  i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad muszą być poparte przez co najmniej dziesięciu członków spółdzielni.

Informując o powyższym wyjaśniamy, że członek spółdzielni może być obecny i brać udział w głosowaniach tylko na jednej części Walnego Zgromadzenia. Członkowie, którzy mają prawo do więcej niż jednego lokalu w zasobach spółdzielni uczestniczą tylko w jednej części Walnego Zgromadzenia niezależnie od tego ile zaproszeń otrzymali.

Przypominamy, że statut Spółdzielni dostępny jest w siedzibie BSM, lub do pobrania stąd.

Na obrady prosimy zabrać ze sobą dokument potwierdzający tożsamość.

Materiały do pobrania na Walne Zgromadzenie – maj 2017 

 • Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego
 • Informacja dodatkowa i objaśnienia
 • Bilans
 • Rachunek zysków i strat
 • Rachunek przepływów pieniężnych
 • Zestawienie kapitałów własnych
 • Raport Biegłego Rewidenta
 • Opinia Biegłego Rewidenta
 • Projekty Uchwał na Walne Zgromadzenie
 • Załącznik do Uchwały o podziale zysku
 • Załącznik nr 1 do informacji dodatkowej
 • Załącznik nr 2 do informacji dodatkowej
 • List polustracyjny Krajowego Związku Rewizyjnego

znajdują się w Portalu Obsługi Mieszkańców, w sekcji dla Członków Spółdzielni – Walne Zgromadzenie 2017.