44 635-03-40
poczta@bsm.pl

Działając na podstawie § 72 i § 73 Statutu Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Zarząd Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zwołuje WALNE ZGROMADZENIE Członków BSM.

Zgodnie z § 69 ust. 3 Statutu Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Walne Zgromadzenie zostało podzielone na osiem części – na podstawie uchwały nr 3/2018 Rady Nadzorczej BSM z 22 lutego 2018 roku.

I część

os. Żołnierzy POW oraz domki jednorodzinne

ul. Św. Stanisława Biskupa

16 kwietnia (poniedziałek)

II część

os. Dolnośląskie bl. 111, Budowlanych, Łąkowa i os. Wolność

17 kwietnia (wtorek)

III część

os. Dolnośląskie bl. 201 oraz os. Przytorze

18 kwietnia (środa)

IV część

os. Okrzei bl. 2 i 4

19 kwietnia (czwartek)

V część

os. Okrzei bl. 1, 3, 7-19 oraz domki jednorodzinne ul. Milenijna

20 kwietnia (piątek)

VI część

os. Okrzei bl. 5, 20 –27 oraz z tytułu pos. garażu

ul. Boczna

23 kwietnia (poniedziałek)

VII część

os. Okrzei bl. 6

oraz członkowie z Łuszczanowic

24 kwietnia (wtorek)

VIII część

os. Słoneczne oraz z tytułu posiadania garażu

25 kwietnia (środa)

 

ZEBRANIA ODBĘDĄ SIĘ W RESTAURACJI  „CRYSTAL” ul. Okrzei 45 o godz. 17 –tej.

Informujemy również, że każdy członek spółdzielni ma prawo do wzięcia udziału we wskazanej wyżej części Walnego Zgromadzenia. Obrady Walnego Zgromadzenia odbędą się według następującego porządku obrad:

1.Otwarcie obrad.

2.Wybór przewodniczącego i prezydium zebrania.

3.Zapoznanie zebranych z porządkiem obrad.

4.Wybór komisji zebrania:

 1. mandatowo – skrutacyjnej
 2. wnioskowej.

5.Przedstawienie protokołu komisji mandatowo-skrutacyjnej stwierdzającego prawidłowość zwołania Zgromadzenia oraz zdolność do podejmowania uchwał.

6.Zapoznanie się z opinią biegłego rewidenta o sprawozdaniu finansowym za 2017 rok oraz  podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.

7.Wprowadzenie do dyskusji nad sprawozdaniami Rady Nadzorczej i Zarządu z działalności za 2017 rok.

8.Dyskusja i podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej i Zarządu za 2017 rok.

9.Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. udzielenia absolutorium członkom Zarządu
 2. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką spółdzielnia może zaciągać
 3. przeniesienia nadwyżki przychodu nad kosztami spółdzielni celem zagospodarowania na fundusz eksploatacyjny.

10.Wybory uzupełniające członka Rady Nadzorczej w związku z § 83 Statutu BSM – zgodnie z § 79 Statutu BSM.

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie BSM – dostosowujących Statut stosownie do wymogów z dnia 20.07.2017 roku o zmianie Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych…

12.Przedstawienie protokołu komisji wnioskowej w zakresie zgłoszonych wniosków w trakcie obrad zebrania.

13.Zamknięcie obrad.

 

Informujemy, że każdy członek spółdzielni ma prawo do zapoznania się ze sprawozdaniami i projektami uchwał, które będą przedmiotem Walnego Zgromadzenia, które to dokumenty będą wyłożone w siedzibie Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Bełchatowie w sekretariacie od dnia 23 marca 2018 roku w godzinach pracy BSM i na stronie internetowej BSM (www.bsm.pl).

Informujemy również, że członkowie spółdzielni mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad wszystkich części Walnego Zgromadzenia w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia- tj. do dnia 30 marca 2018 roku.

Na podstawie § 74 ust. 3 statutu BSM członkowie spółdzielni mają prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał – nie później jednak niż na trzy dni przed terminem pierwszej części Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 10 kwietnia 2018 roku.

Projekty uchwał  i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad muszą być poparte przez co najmniej dziesięciu członków spółdzielni.

Wniosek dotyczący zgłoszenia kandydata na członka Rady Nadzorczej musi być zgodny z § 77 Statutu BSM (zgodnie z parytetem ustalonym przez Radę Nadzorczą). Do Rady Nadzorczej może być wybrany członek zaliczony do V części.

Termin zgłaszania kandydatów do Rady Nadzorczej upływa  z dniem 30 marca 2018 roku – (15 dni przed dniem 16 kwietnia 2018 roku – tj. przed dniem posiedzenia pierwszej części Walnego Zgromadzenia).

Informując o powyższym wyjaśniamy, że członek spółdzielni może być obecny i brać udział w głosowaniach tylko na jednej części Walnego Zgromadzenia. Członkowie, którzy mają prawo do więcej niż jednego lokalu w zasobach spółdzielni uczestniczą tylko w jednej części Walnego Zgromadzenia niezależnie od tego ile zaproszeń otrzymali.

Przypominamy, że Statut Spółdzielni dostępny jest w siedzibie BSM, oraz do pobrania stąd.

Prosimy o zabranie z sobą niniejszego zaproszenia a także dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Materiały do pobrania na Walne Zgromadzenie – kwiecień 2018

 • Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego
 • Informacja dodatkowa i objaśnienia
 • Bilans
 • Rachunek zysków i strat
 • Rachunek przepływów pieniężnych
 • Zestawienie kapitałów własnych
 • Projekty Uchwał na Walne Zgromadzenie
 • Załącznik do Uchwały o podziale zysku
 • Załącznik nr 1 do informacji dodatkowej
 • Załącznik nr 2 do informacji dodatkowej
 • Wniosek i oświadczenie kandydata na Członka RN
 • Sprawozdanie Zarządu za rok 2017
 • Załącznik nr 3 do Sprawozdania Zarządu
 • Załącznik nr 4 do Sprawozdania Zarządu
 • Sprawozdanie Rady Nadzoraczej za rok 2017
 • Załącznik do Uchwały WZ zmiany Statutu
 • Sprawozdanie Biegłego Rewidenta
 • Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na budowę garaży na os. Okrzei

znajdują się w Portalu Obsługi Mieszkańców, w sekcji dla Członków Spółdzielni – Walne Zgromadzenie 2018.