44 635-03-40
poczta@bsm.pl

Działając na podstawie Uchwały nr 5/2021 z dnia 11 marca 2021 roku oraz na podstawie art. 36 § 9-13 ustawy z 16.09.1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 275 w brzmieniu art. 36 nadanym ustawą z 16.04.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 – tzw. tarcza 2.0), Zarząd Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że w dniach 24, 25, 26 i 27 maja 2021 roku odbędzie się głosowanie przez członków Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej uchwał niezbędnych do bieżącego funkcjonowania Spółdzielni, a będących w kompetencji Walnego Zgromadzenia, w sprawie:

  1. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2019.
  2. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2020.
  3. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z działalności spółdzielni w 2019 roku.
  4. Zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z działalności spółdzielni w 2020 roku.
  5. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2019.
  6. Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za rok 2020.
  7. Przeniesienia nadwyżki przychodu nad kosztami Spółdzielni, celem zagospodarowania na fundusz eksploatacyjny – za rok 2019.
  8. Przeniesienia nadwyżki przychodu nad kosztami Spółdzielni, celem zagospodarowania na fundusz eksploatacyjny – za rok 2020.
  9. Oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągać.
  10. Zbycia nieruchomości – ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu położonego w Bełchatowie, os. Okrzei bl. 6 m. 280.

Jednocześnie Rada Nadzorcza Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej – działając na podstawie § 84 ust. 1 pkt 17 statutu – postanowiła, że głosowanie w sprawie podjęcia ww. uchwał zostanie przeprowadzone w ośmiu częściach.

I część

os. Żołnierzy POW oraz domki jednorodzinne

ul. Św. Stanisława Biskupa

24 maja, pokój 9, godz.1600 – 1800

II część

os. Dolnośląskie bl. 111, Budowlanych, Łąkowa i os. Wolność

24 maja, pokój 23, godz.1600 – 1800

III część

os. Dolnośląskie bl. 201 oraz os. Przytorze

25 maja, pokój 23, godz.1600 – 1800

IV część

os. Okrzei bl. 2 i 4

25 maja, pokój 9, godz.1600 – 1800

V część

os. Okrzei bl. 1, 3, 7-19 oraz domki jednorodzinne ul. Milenijna

26 maja, pokój 9, godz.1600 – 1800

VI część

os. Okrzei bl. 5, 20 –27 oraz z tytułu pos. garażu

ul. Boczna

26 maja, pokój 23, godz.1600 – 1800

VII część

os. Okrzei bl. 6

oraz członkowie z Łuszczanowic

27 maja, pokój 23, godz.1600 – 1800

VIII część

os. Słoneczne oraz z tytułu posiadania garażu

27 maja, pokój 9, godz.1600 – 1800

 

Z wszystkimi dokumentami, tj. z projektami uchwał i z wszystkimi sprawozdaniami, mają Państwo prawo się zapoznać.

Projekty wskazanych wyżej uchwał, będących przedmiotem głosowania, a także wszystkich sprawozdań będą dostępne od 10 maja w siedzibie Spółdzielni, a także na na Portalu Obsługi Mieszkańców w sekcji dla Członków Spółdzielni, po zalogowaniu się na indywidualne konto.

Na czas przeprowadzenia głosowania, Rada Nadzorcza Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej powołała Komisję do nadzoru nad przebiegiem głosowania i nad liczeniem głosów, przy której to czynności będzie obecny Notariusz.

Głosowanie odbędzie się za pomocą kart do głosowania, ostemplowanych pieczęcią Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i z oznaczeniem uchwały, której głosowanie dotyczy.

Karta do głosowania będzie wydawana po okazaniu przez Członka Spółdzielni dowodu tożsamości i podpisaniu listy.

W czasie przebywania w lokalu obowiązuje zakrywanie ust i nosa maseczką ochronną, a także dezynfekcja rąk, do której to czynności środki będą dostępne w miejscu głosowania.

Członek Spółdzielni może brać udział w głosowaniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo – pod rygorem nieważności – może być udzielone wyłącznie na piśmie, przy czym pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego Członka Spółdzielni.

Prosimy o zabranie ze sobą zawiadomienia/zaproszenia, a także dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Informacja o wynikach głosowań zostaną wywieszone w siedzibie Spółdzielni, a także zamieszczone na Portalu Obsługi Mieszkańców w sekcji dla Członków Spółdzielni, po zalogowaniu się na indywidualne konto.