44 635-03-40
poczta@bsm.pl

Bełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa przypomina o obowiązku aktualizacji oświadczeń o liczbie osób zamieszkujących dany lokal mieszkalny, w celu dokonania korekty deklaracji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Przypominamy, iż opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponosi się w miejscu faktycznego zamieszkiwania. Dotyczy to również osób, które nie są zameldowane na danej nieruchomości, a zamieszkują na niej.

W przypadku zmiany liczby osób zamieszkujących należy zaktualizować liczbę tych osób składając stosowne oświadczenie w siedzibie BSM.

Oświadczenie do pobrania tutaj.

W myśl art. 6m ust. 1c Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2021 r., poz. 888 ze zm.) w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa może żądać od właściciela lokalu, osoby, której służy spółdzielcze prawo do lokalu lub osoby faktycznie zamieszkującej lokal podania danych niezbędnych do ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.