MENU
przetargi

Przetarg nieograniczony na opracowanie audytu energetycznego

14.05.2020

Bełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

w Bełchatowie, ul. Okrzei 45

ogłasza  pisemny  przetarg nieograniczony na:

  • opracowanie audytu energetycznego, kosztorysów,  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót  budowlanych i dokumentacji  projektowej  wraz z uzgodnieniami dotyczącej termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego os. Żołnierzy  POW bl. 12 w Bełchatowie.  

Okres realizacji – do  31.07.2020 r.  

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach do dnia 26.05.2020 r. do godz. 1500 w pokoju nr 20 Spółdzielni .

Termin otwarcia  ofert  dnia 27.05.2020 r. godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 9.

Należy wnieść wadium w wysokości – 1 000,00 zł , nr konta 59 1020 3958 0000 9102 0014 5565 PKO BP S.A O/Bełchatów.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu  tutaj.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (44) 635-03-40, 635-03-44.

Dodatkowe informacje przetargowe:

  1. Spółdzielnia  zastrzega sobie prawo  do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
  2. Postępowanie przetargowe przeprowadzone jest na zasadach i warunkach określonych w „Regulaminie przetargu  na roboty budowlane, dostawy i usługi w BSM”.

Bełchatowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Okrzei 45, 97-400 Bełchatów, Telefon: 44 635 03 40
Awarie po godzinie 15:00 można zgłaszać 601-060-523